Citius Advocaten Logo
Citius Advocaten Logo

Wie zit er achter een onderneming?

6 januari 2020
Het nieuwe UBO-register per 10 januari 2020

Op 10 januari 2020 wordt een nieuw openbaar UBO-register ingesteld. Dit gebeurt naar aanleiding van Europese regels die EU-lidstaten verplichten om een centraal register van informatie te hebben over de uiteindelijke belanghebbende van juridische entiteiten. UBO is dan ook een afkorting voor Ultimate Beneficial Owner. Het doel van het UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. In deze blog leest u wat u moet weten over het UBO-register.

Wie/wat is een UBO?

Een UBO is een natuurlijke persoon – iemand van vlees en bloed – die het uiteindelijke eigendom of de uiteindelijke zeggenschap heeft in een entiteit, via aandelen, stemrechten of andere middelen.

Voor een BV en NV is de UBO de persoon die direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap heeft.

Voor verenigingen en stichtingen is de UBO de persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25% of meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van statuten.

Het UBO-register

Het verhullen van de werkelijke aard of herkomst van opbrengsten verkregen uit misdrijven en het gebruiken van (on)rechtmatig verkregen gelden voor criminele doeleinden, is ernstig ontwrichtend voor de samenleving. Het register is bedoeld om bij te dragen aan meer transparantie over UBO’s van Nederlandse vennootschappen. Daarbij staat voorop het voorkomen van witwassen van geld en  daarmee verband houdende delicten zoals corruptie, belastingontduiking, fraude en terrorismefinanciering.

Het UBO-register zal deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een deel van deze gegevens wordt openbaar. Dat betekent dat personen en ondernemers beter geïnformeerd kunnen besluiten met wie zij zaken doen.

Welke entiteiten hebben een registratieplicht?

De volgende entiteiten zijn verplicht hun uiteindelijk belanghebbende te registreren in het UBO-register:

  • Niet-beursgenoteerde BV’s en NV’s;
  • Stichtingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
  • Verenigingen (m.u.v. verenigingen van eigenaars);
  • Maatschappen, VOF’s, commanditaire vennootschappen en
  • kerkgenootschappen.

Eenmanszaken zijn uitgesloten van de registratieplicht.

Welke gegevens worden geregistreerd en welke zijn openbaar?

Zoals vermeld wordt een deel van de gegevens openbaar. Specifiek gaat het om:

  • voor- en achternaam;
  • geboortemaand en -jaar, nationaliteit;
  • woonstaat en
  • de aard en omvang van het economisch belang van de UBO.

Het daadwerkelijke belang wordt weergegeven in stappen van 25% tot 50%, 50% tot 75% en 75% tot en met 100%. Deze gegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door te zoeken op de naam van de onderneming. Er kan niet worden gezocht op de naam van de uiteindelijk belanghebbende. Het opvragen van de gegevens kost geld. De uiteindelijke belanghebbende kan de KvK verzoeken om de openbaar toegankelijke gegevens, die direct tot hem herleidbaar zijn, af te schermen. Daartoe moet worden gesteld dat de openbare gegevens een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie voor de uiteindelijke belanghebbende met zich meebrengen. Opmerking verdient dat de aard en omvang van het door de uiteindelijke belanghebbende gehouden belang niet kan worden afgeschermd. Dit is namelijk geen persoonsgegeven dat direct tot hem herleidbaar is.

Sommige gegevens van de uiteindelijk belanghebbende, zoals het adres, BSN en de afschriften van het identiteitsdocument en documenten waaruit de aard en omvang van het economisch belang van de UBO blijkt, kunnen alleen worden ingezien door de daartoe bevoegde autoriteiten.

Vanaf wanneer geldt de registratieplicht?

Registratie-plichtige ondernemingen die al bestaan op 10 januari 2020, hebben tot uiterlijk 10 juli 2021 de tijd om zich in te schrijven in het UBO-register. Voor registratie-plichtige ondernemingen die na 10 januari 2020 worden opgericht, moet dat uiterlijk binnen een week na inschrijving in het handelsregister van de KvK.

Wat is het gevolg van het niet voldoen aan de registratieplicht?

Het niet-registreren van de uiteindelijk belanghebbende is in strijd met art. 47 van de Handelsregisterwet 2007. Dat maakt het tot een economisch delict. Dit kan worden bestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete van maximaal EUR 20.750. De Belastingdienst is belast met de handhaving. Indien de KvK signalen ontvangt dat sprake is van niet-tijdigheid, niet-juistheid of niet-volledigheid van inschrijving in het UBO-register, zal deze de Belastingdienst daarover informeren. Daarnaast kan een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete worden opgelegd, zodat de registratie-plichtige onderneming toch overgaat tot inschrijving. Genoeg reden dus om zo snel mogelijk aan de registratieplicht te voldoen.

Overigens geldt dat advocaten, notarissen en accountants een meldingsplicht aan de KvK hebben als zij er bij hun gebruikelijke UBO-check achter komen dat een uiteindelijke belanghebbende niet staat ingeschreven.

Slotopmerkingen

Zoals hiervoor weergegeven brengt het UBO-register verplichtingen mee voor veel ondernemingen. Heeft u naar aanleiding van het UBO-register nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.