Citius Advocaten Logo
Citius Advocaten Logo

Overzicht financiële maatregelen corona, 25 mei 2020

25 mei 2020

NAAM REGELING

DOELGROEP

AANVRAGEN BIJ

KORTE INHOUD REGELING

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers)

Eigen gemeente

Tegemoetkoming op het inkomen van ondernemer van maximaal €1.500 netto per maand, afhankelijk inkomstenderving.

Nieuw: regeling wordt met vier maanden in aangepaste vorm verlengd, waarbij uitkeringstermijn loopt t/m 31 september 2020. Inkomen partner telt mee voor hoogte uitkering.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Specifieke groepen ondernemers (lijst op www.rijksoverheid.nl)

www.rvo.nl

Eenmalige tegemoetkoming van €4.000 netto om vaste lasten te betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand, bedoeld voor direct door Corona maatregelen getroffen ondernemers. Aan te vragen tot 26 juni 2020.

Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Sectoren die onder de TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking

www.rvo.nl

Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving krijgen bedrijven van juni – september 2020 een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor vier maanden. Aanvragen vanaf medio juni 2020.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Werkgevers

www.uwv.nl

Voor werkgevers met omzetterugval van >20% mogelijk maken om werknemers in dienst te houden.

Nieuw: openstelling tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020 voor tegemoetkoming loonkosten over periode juni – september 2020. alleen ontslagboete voor collectief ontslag (tenzij akkoord met vakbonden), omscholing werknemers wordt gestimuleerd, opslag verhoogt van 30% naar 40%, referentiemaand wordt maart 2020, geen winstuitkering aandeelhouders, geen bonus bestuur, geen eigen aandelen inkopen.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Mkb en zzp’ers met max. 250 werknemers (fte) en jaaromzet tot €50 miljoen of balanstotaal tot €43 miljoen

Kredietverstrekker

Onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij bank: BMKB-premie verlaagd van 3,9% naar 2%, waardoor financiering toegankelijker wordt, garantiebudget van BMKB verhoogd naar €1,5 miljard en non-bancaire financiers kunnen zich accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de BMKB-coronamodule.

Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO)

Mkb en grootbedrijf

Kredietverstrekker

Garantie voor leningen tussen €1 en €50 miljoen. Het garantieplafond van de GO is verhoogd naar €10 miljard. Het maximale (staats)garantiepercentage (van middelgrote en grote leningen verstrekt door de deelnemende bank) verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.

Qredits

Zelfstandigen en mkb

www.Qredits.nl

Qredits (verstrekker van microkrediet) biedt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis mogelijkheid tot 6 maanden uitstel van aflossing van financiering, met verlaging van de rente naar 2%. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet.

Diverse regelingen Belastingdienst

Alle ondernemers en zzp’ers

www.belastingdienst.nl

Onder bepaalde voorwaarden 3 maanden of langer uitstel van belastingbetaling, verlaging van voorlopige aanslag, verlaging invorderingsrente en belastingrente, deblokkeren g-rekening, premiedifferentiatie WW (termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd), herziening lage WW-premie vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt, aparte fiscale behandeling voor werknemers die wonen/werken over de grens in de EU of als grensarbeider.

Nieuw: aanmeldingstermijn uitstelregeling verlengd tot 1 oktober 2020, verlaging belasting- en invorderingsrentes verlengd tot 1 oktober 2020, fiscale maatregelen verlengd tot 1 oktober 2020.

Corona overbruggingslening (COL)

Start- en scale-ups, en andere innovatieve bedrijven

via de websites van ROM’s, TechLeap en Invest-NL

Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie, daarom zullen de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) overbruggingsleningen verstrekken.

Nieuw: Het kabinet stelt hiervoor een extra €200 miljoen ter beschikking.

Te verwachten herverzekering leverancierskrediet

Winkels en horecazaken

Toestemming vereist van Europese Commissie

Veel bedrijven worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet (verzekering tegen risico dat leverancier niet betaald wordt). Om mogelijke problemen te voorkomen, gaat de overheid overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal €12 miljard. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad.

Diverse EU-maatregelen

Zie korte inhoud kolom hiernaast

De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobligaties op.

De Europese Investeringsbank-groep (EIB) zal tot €40 miljard aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft voor de korte termijn $50 miljard aan financiering beschikbaar die snel geleend kan worden aan landen die geraakt worden door het coronavirus.

De Wereldbank stelt versneld $14 miljard beschikbaar. Dat geld is bestemd om de zorg en het bedrijfsleven in getroffen landen te ondersteunen.

De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Aziatische Ontwikkelingsbank stellen middelen beschikbaar om klanten te helpen met financiering. Dan gaat het met name om producenten en distributeurs van medicijnen en medische producten.

De Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van €37 miljard voor alle EU-lidstaten aangekondigd om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te ondersteunen.

Nieuw: SURE (Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency) verordening verstrekt voor maximaal €100 miljard aan leningen voor lidstaten ter financiering van arbeidsduurverkorting en zorguitgaven.

Vragen?

Ondernemers met vragen over de financiële maatregelen corona kunnen contact opnemen met Citius Advocaten.