Citius Advocaten Logo
Citius Advocaten Logo

Werkt u met vrijwilligers? Het leveren van een veilige werkplek is niet vrijwillig!

9 February 2018

Kort geleden heeft ons hoogste rechtscollege nog eens bevestigd dat ook vrijwilligers onder de bescherming van een veilige werkplek vallen. Veel organisaties maken gebruik van vrijwilligers al dan niet op incidentele basis. Ook al worden vrijwilligers niet betaald en worden zij geacht hun werk geheel en al pro deo te verrichten, toch moeten zij volgens de Hoge Raad in zekere mate beschermd worden als zij hun vrijwillige werk op gevaarlijke plaatsen verrichten. Die bescherming kan vertaald worden in aansprakelijkheid van de organisatie voor dat gevaar, waarbij de zorgplicht van de werkgever voor een veilige werkplek op grond van artikel 7:658 BW zich ook uitstrekt over degenen die niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Veelal wordt hierbij gedacht aan uitzendkrachten of ingeleend personeel. Deze zorgplicht van de werkgever voor een veilige werkomgeving voor de werknemer kan echter worden doorgetrokken naar de vrijwilliger. Wie het werk verricht is niet zozeer van belang, maar of het werk binnen het beroep of bedrijf valt van de organisatie. In dat geval kan een werkgever die vrijwilligers op zijn terrein werkzaamheden, laat verrichten, aansprakelijk zijn voor schade uit werkgerelateerde risico’s.

De Hoge Raad heeft recent het begrip ‘in de uitoefening van het beroep of bedrijf’ nader geduid. Op 15 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3142) overwoog de Hoge Raad dat een vrijwilliger die voor een kerkelijke rechtspersoon wat kluswerk op het dak had verricht en daarbij ten val was gekomen, zijn schade op de parochie kon verhalen. Op het eerste gezicht lijken werkzaamheden op een dak niet onder het bedrijf of beroep van de parochie te vallen. Dat vond de Hoge Raad ook, de werknemers van de parochie zouden nooit die kluswerkzaamheden doen, maar belangrijk argument was, dat die werkzaamheden wel door die werknemers verricht hadden kunnen worden. Het gaat dan om ‘bedrijfseigen’ werk. De vrijwilliger viel van het dak van de kerk en liep ernstig letsel op. De Hoge Raad heeft beslist dat de parochie daarvoor aansprakelijk is. Wellicht gebruikt u vaak de diensten van vrijwilligers. Dan is het goed om vooraf te bezien of er sprake is van mogelijke gevaarlijke situaties waarin zij moeten werken. In dat geval is het aan te bevelen een passende verzekering af te sluiten waardoor dit soort aansprakelijkheden en schades gedekt worden.