Citius Advocaten Logo
Citius Advocaten Logo

UBO-register start op 27 september 2020

30 July 2020

De Eerste Kamer heeft op 23 juni jl. het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register (35.179 ) aangenomen. Op 27 september 2020 gaat het register live. Na inwerkingtreding van de wet dienen rechtspersonen zelf informatie over hun UBO’s te verzamelen, bij te houden en te registreren. Het UBO-register, wordt beheerd door de Kamer van Koophandel.

UBO-informatie bijhouden en registreren 
De wet trad (deels) al op 8 juli jl. in werking; dat betreft de verplichting voor rechtspersonen om informatie over hun UBO’s te verzamelen en bij te houden en de verplichting voor stichtingen om uitkeringen van 25 procent of minder bij te houden. De verplichting voor rechtspersonen om de verzamelde UBO-informatie te registreren in het UBO-register en de daarmee verband houdende verplichtingen treden op 27 september 2020 in werking.

Na inwerkingtreding van de wet hebben bestaande rechtspersonen 18 maanden de tijd om hun UBO te registreren in het UBO-register. Nieuw op te richten rechtspersonen dienen hun UBO echter al te registreren wanneer zij zich voor het eerst aanmelden bij het handelsregister voor de registratie van hun onderneming.

Voor welke juridische entiteiten geldt de verplichting om UBO‘s te registreren? 
De verplichting gaat gelden voor vennootschappen en andere juridische entiteiten die zijn opgericht in Nederland: BV’s en NV’s (anders dan beursvennootschappen en hun 100% directe en indirecte dochterondernemingen), coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die een onderneming exploiteren, stichtingen, personenvennootschappen, rederijen, Europese naamloze vennootschappen (SE’s), Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV’s) en Europese coöperatieve vennootschappen (SCE’s).

Privacy 
Bepaalde informatie over de UBO’s wordt publiek toegankelijk: naam, geboortemaand- en jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het gehouden belang. In uitzonderlijke omstandigheden kan de UBO een verzoek doen bij de KvK tot afscherming van de openbare gegevens in het register. De Vierde Anti-Witwasrichtlijn staat afscherming toe indien de UBO zou worden blootgesteld ‘aan een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie’. Per geval moet ‘een gedetailleerde beoordeling van de uitzonderlijke aard van de omstandigheden’ worden gemaakt. De KvK beoordeelt niet zelf of sprake is van een voldoende risico om tot afscherming over te gaan. In plaats daarvan gaat de KvK na of de politie persoonsbeveiliging verzorgt op grond van de Circulaire bewaken en beveiligen 2019. Als dat het geval is, worden de openbare persoonsgegevens door de KvK gedurende vijf jaar afgeschermd.